Dizze reachside giet benammen oer Willem Verf syn literêre aktiviteiten. Ien fan de rubriken befettet lykwols ynformaasje oer de “Brede Maatskiplike Diskusje Frysk”; in provinsjebreed barren dêr’t it neffens Willem net sûnder kin, wol it Frysk in serieuze kâns meitsje om as taal yn libben gebrûk te bliuwen.

Skriuwer en tiidgenoat

Tsjûge wêze, diel útmeitsje, fernuverje: skriuwe

Willem Verf