De wûndere leafde fan Emine en Einte” stie sintraal op literêre jûn yn Burgum op 9 novimber: optreden Willem Verf yn ‘De Pleats’, mei Jaap Louwes en Tet Rozendal, sjoch aktueel...

Skriuwer en tiidgenoat

Tsjûge wêze, diel útmeitsje, fernuverje: skriuwe

Willem Verf