Willem Verf is foarsitter fan it Skriuwersboun en dwaande mei syn achtste boek, lês ‘Aktueel’

Skriuwer en tiidgenoat

Tsjûge wêze, diel útmeitsje, fernuverje: skriuwe

Willem Verf