ûnfolsleine tiid

Op stuit (2024) bin ik dwaande mei it manuskript foar myn folgjende boek, wurktitel ‘ûnfolsleine tiid’. Dêrnjonken binne wy as Skriuwersbûn-bestjoer ferhipte drok mei it ferbetterjen fan de ynfrastruktuer foar de Fryske skriuwerij. Mear ynfo dêroer is te finen op de reachside fan it Skriuwersbûn: www.skriuwersbun.frl.