Willem Verf

Bewûndering

‘As it net goedkomt mei de minskewrâld, dan is de wichtigste oarsaak de oerdreaune bewûndering dy’t guon minsken tafalt.’

Publisearre yn de Moanne fan des. 2019.