Bewûndering

  • Post author:

Bewûndering ‘As it net goedkomt mei de minskewrâld, dan is de wichtigste oarsaak de oerdreaune bewûndering dy’t guon minsken tafalt.’ Publisearre yn de Moanne fan des. 2019.

Continue ReadingBewûndering