Taalfeestje

  • Post author:

Taalfeestje Trochsneed ynwenners fan Fryslân en de takomst fan it Frysk In sfearfolle middei yn Oentsjerk op 12 juny 2022 Wat dêroan foarôfgie en wat noch folgje kin Dit ferslach…

Continue ReadingTaalfeestje

Bewûndering

  • Post author:

Bewûndering ‘As it net goedkomt mei de minskewrâld, dan is de wichtigste oarsaak de oerdreaune bewûndering dy’t guon minsken tafalt.’ Publisearre yn de Moanne fan des. 2019.

Continue ReadingBewûndering