Maaitiidsberjocht 2023

Maaitiidsberjocht 2023 Drok mei it Skriuwersbûn By it Skriuwersbûn (dêr’t ik foarsitter fan wêze mei) hawwe wy fan alles yn gong setten, wy binne as…

Lês fierder »

Bewûndering

Bewûndering ‘As it net goedkomt mei de minskewrâld, dan is de wichtigste oarsaak de oerdreaune bewûndering dy’t guon minsken tafalt.’ Publisearre yn de Moanne fan…

Lês fierder »

Nearnewâld, 50 jier skriuwersboun​

Willem Verf Nearnewâld, 50 jier skriuwersboun Juster ferskynde it prachtige jubileumboek “Nearnewâld” fan it Skriuwersboun. Dêryn ek in bydrage fan my: Tsjerke-asyl.Spitigernôch is it slot…

Lês fierder »

Iepeningswurd 60 jier FLMD

Iepeningswurd 60 jier jubileum FLMD 14-9-2019 Wat moai dat jimme der alleagearre binne. Eardere frijwilligers, bestjoersleden, wurknimmers, pommeranten, skriuwers. Foar ús en foar my binne…

Lês fierder »

Identiteit, taal en weemoed!

Identiteit, taal en weemoed! Mei tastimming oernommen út Literêr tydskrift Ensafh, Febrewaris 2019. By de demonstraasje yn desimber 2016 foar Frysker ûnderwiis roannen der frijwat…

Lês fierder »